Generalforsamling 2023

Generalforsamlingen bliver afholdt mandag den 27. februar kl. 19.30 i Kulturkøkkenet, Vitavej 61, 8300 Odder

Dagsorden:

Valg af dirigent og referent
Formandens beretning
Uddeling af pokaler
Forelæggelse af regnskab til godkendelse
Forelæggelse af budget for det kommende år
Fastsættelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag
Valg af formand (lige årstal)
Valg af kasserer (ulige årstal)
Valg af medlemmer til bestyrelsen
a. På lige årstal vælges 1 medlem samt en triathlon formand jf. særskilte vedtægter
b. På ulige årstal vælges 3 medlemmer
Valg af suppleant
Valg af revisor
Eventuelt

På valg ved denne generalforsamling er:

Kasserer (lige år):
Mette Kirstine Thomsen genopstiller
På ulige årstal vælges 3 medlemmer:
Julie, Jan & Johnni er på valg og genopstiller alle.

Vi afholder i bestyrelsen 4-6 årlige møder og har derudover diverse ad hoc opgaver, som vi fordeler mellem os.
Hvis du har lyst til at hører mere til bestyrelsesarbejdet er du meget velkommen til at kontakte os.

Formand: Andreas Kjær Thomsen                      
Formand for Tri: Thomas Filyo
Kasserer: Mette Kirstine Thomsen
Medlem: Julie Meldgaard
Medlem: Jan Skriver Sørensen
Medlem: Jens Sørensen
Medlem: Johnni Nielsen Buchholdt