Vedtægter

Vedtægter Odder IGF Atletik & Motion og Odder Triathlon Club

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Odder Atletik & Motion.

Foreningen har hjemsted i Odder Kommune.

§ 2 Formål
Foreningen er en flerstrenget forening.

Foreningens formål er at dyrke atletik og motion samt at dyrke triatlon og duatlon samt at udbrede kendskabet og interessen for denne idræt.

Det er endvidere foreningens formål at skabe gode rammer for udøvelsen af idrætten samt at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

Der er udarbejdet særskilte vedtægter for Odder Triathlon Club.

§ 3 Medlemskab
Som aktivt medlem kan optages enhver.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægt og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Udmeldelse af foreningen skal ske ved henvendelse til foreningens kasserer.

§ 4 Indmeldelse
Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens kasserer. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanket underskrives af forældre eller værge.

§ 5 Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til kasseren med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode.

§ 6 Kontingent
Bestyrelsen fremlægger forslag til kontingent på generalforsamlingen. Kontingentet vedtages af generalforsamlingen ved simpelt flertal.
Indbetalingstermin og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

§ 7 Restance
Bestyrelsen fastsætter bestemmelse for hvornår kontingentet skal være betalt.

§ 8 Udelukkelse og eksklusion
Et medlem kan udelukkes i en periode eller ekskluderes såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.

I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

§ 9 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 2 ugers varsel. Indkaldelse skal ske ved annoncering i dagspressen eller via foreningens hjemmeside.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest en uge før generalforsamlingen.

Alle foreningens medlemmer har adgang til generalforsamlingen samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Alle medlemmer der er fyldt 16 år, og som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret. Forældre til medlemmer under 16 år har stemmeret med en stemme. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte.

§ 10 Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Uddeling af pokaler
 4. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Forelæggelse af budget for det kommende år
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg af formand (lige årstal)
 9. Valg af kasserer (ulige årstal)
 10. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  a. På lige årstal vælges 1 medlem samt en triathlon formand jf. særskilte vedtægter
  b. På ulige årstal vælges 3 medlemmer
 11. Valg af suppleant
 12. Valg af revisor
 13. Eventuelt

§ 11 Generalforsamlingens ledelse
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal (2/3 af de fremmødte), jf. §17 og §18.

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom, med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. Krav til mødets afholdelse mv. følger bestemmelserne for den ordinære generalforsamling.

§ 13 Bestyrelsen
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkelt stående sager.

Bestyrelsen sætter selv sin forretningsorden.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 16 år og har stemmeret jf. §9.

§14 Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet den generalforsamlingsvalgte revisors underskrift.

§15 Revision
På den årlige generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år gennemgå årsrapporten og bl.a. påse at beholdningerne er til stede. Revisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§16 Tegning og hæftelse
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over kr. 25.000 kræves dog godkendelse af bestyrelsen. Eventuelt køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån skal godkendes af generalforsamlingen.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser der påhviler foreningen.

§17 Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.

§18 Opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en særlig indkaldt generalforsamling til dette formål. Denne generalforsamling er kun beslutningsdygtig såfremt mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

For at forslaget kan vedtages, kræves af mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige/almenvelgørende formål, foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå.
Vedtaget på generalforsamling den 19. februar 2014

Vedtægter for afdelingen

Odder Triathlon Club
§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Odder Triathlon Club.

Foreningen har hjemsted i Odder Kommune.

Foreningen er en afdeling under Odder Atletik & Motion (OAM) og skal efterleve OAM’s vedtægter.

§ 2 Formål
Foreningens formål er at dyrke at dyrke triatlon og duatlon samt at udbrede kendskabet og interessen for denne idræt.

Det er endvidere foreningens formål at skabe gode rammer for udøvelsen af idrætten samt at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

§ 3 Medlemskab
Som aktivt medlem kan optages enhver.
Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægt og leve op til foreningens formålsbestemmelse.
Udmeldelse af foreningen skal ske ved henvendelse til foreningens kasserer.

§ 4 Kontingent
Bestyrelsen for OAM fremlægger forslag til kontingent på generalforsamlingen. Kontingentet vedtages af generalforsamlingen ved simpelt flertal.
Indbetalingstermin og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.
OAM har det økonomiske ansvar for afdelingens regnskab og fører et særskilt regnskab over afdelingens indtægter og udgifter.

§5 Afdelingsmøde
Medlemmer af Odder Triathlon Club afholder hvert år afdelingsmøde inden den årlige generalforsamling efter følgende dagsorden (valg gælder for 2 år):

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Valg af formand (lige årstal)
 4. Valg af medlemmer til triathlon udvalg
  a. På ulige årstal vælges 2 medlemmer
  5. Valg af suppleant
 5. Eventuelt

§6 Afdelingens ledelse
Triathlon udvalget er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Triathlon udvalget fastsætter selv sin dagsorden.
Formanden for Odder Triathlon Club er medlem af bestyrelsen for OAM.

§7 Ændring af afdelingsvedtægter
Ændring af vedtægter kan ske på det årlige afdelingsmøde (jf. §5) når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. Vedtægter skal godkendes af OAM’s generalforsamling.

§8 Tegningsregler
Foreningen tegnes af afdelingens formand. Foreningens økonomi hører under OAM, jf. § 4.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser der påhviler foreningen.

§9 Opløsning af afdelingen
Bestemmelse om afdelingens opløsning kan kun tages på et særlig indkaldt afdelingsmøde til dette formål. Dette møde er kun beslutningsdygtigt såfremt mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

For at forslaget kan vedtages, kræves af mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på et ikke beslutningsdygtig afdelingsmøde, indkaldes til et nyt afdelingsmøde, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede der er til stede.

Vedtaget på generalforsamling den 19. februar 2014