Referat fra Generalforsamlingen i OAM den 20/2 2019

1. Valg af dirigent og referent
Claus Buur blev valgt som dirigent og Liselotte som referent.

2. Formandens beretning
Formanden aflagde sin beretning og omtalte et par stærke enkeltmandspræstationer og gik så over til i kronologisk rækkefølge at gennemgå året der er gået.
Ud over dette blev der informeret om hvilke løb klubben arrangerer i 2019, disser er:

  • Fastelavnsløbet – Hans Christian er primus motor på dette
  • X-mas løbet – Henrik og Kjeld er primus motor på dette

Der vil blive arrangeret et 8 ugers forløb for unge – Andreas er primus motor på dette.

Der mangler trænere i klubben. Bestyrelsen vender tilbage, når der er overblik over trænerkurser, så vi kan få nye trænere i gang.

3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
Vi er ca. 130 betalende medlemmer i klubben.
Mette fremlagde regnskabet som giver et underskud i 2018, mest grundet støtte til køb af klubtøj.

4. Forelæggelse af budget for det kommende år
Budgettet blev fremlagt med et mindre underskud.
Udfordringen er, at klubben ikke har nogle indtægter fra de store løb.

5. Fastsættelse af kontingent
Kontingent fortsætter uændret, dog vil svømning blive hævet til kr. 500,- jf beslutning på generalforsamlingen sidste år.
Der skæres ned i Svømmetimer fra august, så underskuddet på svømning minimeres. Nærmere information kommer senere.

6. Uddeling af pokaler

Den ”korte”
Ebba Sørensen for DM guld på 10 km. Landevej i tiden 55,48 i aldersgruppen 70-74 år.

Den ”lange”
Poul Bastkjær Thomsen der blev nr. 2 i aldersklassen 50-54 år ved de 63 km. Lange bjergløb Zugspitz Ultra.

Flidspokalen
Rene Larsen som gør et kæmpe arbejde i trænergruppen og som altid er god til at give en hånd med. Samtidig motiverer han andre på en energisk måde.

Alle vindere får pokalerne af Mona, når de er blevet indgraveret.

7. Odder ½ marathons fremtid?
Da de tidligere arrangører af Odder ½ marathon er stoppet søges der efter frivillige som ønsker at fortsætte løbet. Deltagerantallet var sidste år under 200 langt fra de største år, hvor deltagerantallet har rundet 1000. Det har de seneste år været vanskeligt at finde sponsorerer.
Ove og Henrik fortalte om hvad det vil sige at være ansvarlig for et løb, der er ca. 7-8 møder i løbet af et år, og opdelt således at man er ansvarlig for et ”mindre” område.
Der ligger en drejebog i ”skyen” som kan bruges såfremt nogle ønsker at genoptage løbet.
Løbet er på facebook og har hjemmeside.
Skal tidspunktet evt. flyttes?
Evt. kunne der laves et løb der både skal fange kvindeløbsdeltagere, ½ maraton løbere og dem midt imellem.

Det blev besluttet at bestyrelsen indkalder til et møde der konkret omhandler hvorledes Odder ½ marathons fremtid kunne være.

8. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

9. Valg af kasserer
Mette blev genvalgt.

10. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen
Da Steen (efter 25 år i bestyrelsen), Jan og Liselotte alle går ud af bestyrelsen, skulle der findes 3 nye medlemmer.

Følgende blev valgt ind:

  • Jan Kjær Sørensen
  • Jesper Dyhr
  • Carsten Dam Petersen

11. Valg af suppleant
Mogens Slyngbor blev valgt.

12. Valg af revisor
Ann-Marie blev genvalgt.

13. Eventuelt
Der skal findes frivillige der kan overtage ansvaret for OAM’s skur. Opgaven består i at rydde op, vedligeholdelse af udstyr og ”lufte” telte. Der blev foreslået, om det evt. kunne være en træningsaften hvor alle hjalp hinanden. Ingen afklaring.

En måde at skaffe flere penge til klubben kunne være ved at vi deltog som frivillige ved nogle af de store løb i Århus.

Sørg for at få Jer tilmeldt til klubbens arrangementer – det være sig både fastelavnsløbet 9/3 og VM i Cross den 30/3.